اگر تغییری در آدرس، شماره تماس و یا هرکدام از اطلاعات دیگر ثبت شده در انجمن داشته‎اید لطفا آن‎ها را در بخش توضیحات قید بفرمایید.