اگر بدنبال مراکز توانبخشی برای دریافت خدمات توانبخشی هستید برروی لینک زیر کلیک کنید

[button id=”clinicsearch” button_text=”جستجو مرکز توانبخشی” button_link=”http://issta.ir/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c/” link_open=”_self” button_icon=”” button_align=”center” button_size=”big” button_style=”default” margin_top=”0 ” href_title=”جستجو مرکز توانبخشی”]

 

اگر می‎خواهید مرکز خود را به مراجعین نیازمند خدمات توانبخشی معرفی کنید برروی لینک زیر کلیک کنید

[button id=”clinicmap” button_text=”ثبت کلینیک” button_link=”http://issta.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9/” link_open=”_self” button_icon=”” button_align=”center” button_size=”big” button_style=”default” margin_top=”0 ” href_title=”ثبت کلینیک”]