,

بسته هاي ارزيابي "پانا"

بسته های ارزیابی پانا، دربرگیرنده پرونده هایی برای ارزیابی توصیفی مهارتهای زبانی کودکان در 3 بازه سنی 9 تا 18 ماهگی، 18 تا 30 ماهگی و 5/2 تا 5 سالگی و راهنمای هر کدام می باشند که نهایتاً درمانگران می توانند با رسم یک نیمرخ و با کمک گرفتن از د…

ارائه نظرات و پيشنهادات

از اساتيد گرامي و همكاران عزيز درخواست مي شود نظرات و پيشنهادات خود را درباره بهتر برگزار شدن همايش پانزدهم از طريق پست الكترونيك Slpcongress15@yahoo.com با دبيرخانه همايش درميان بگذارند. منتظر تماس هاي شما هستيم. روابط عمومي انجمن علمي گفتاردرماني ايران…