معرفی کتاب

بسته های ارزیابی پانا، دربرگیرنده پرونده هایی برای ارزیابی توصیفی مهارتهای زبانی کودکان در ۳ بازه سنی ۹ تا ۱۸ ماهگی، ۱۸ تا ۳۰ ماهگی و ۵/۲ تا ۵ سالگی و راهنمای هر کدام می باشند که نهایتاً درمانگران می توانند با رسم یک نیمرخ و با کمک گرفتن از درخت تصمیم گیری موجود در […]

معرفی کتاب دارو درمانی و تغذیه در اختلالات گفتار و زبان در مقدمه این کتاب آمده است: بیشتر اختلالات گفتارو زبان ، یک ماهیت نورولوژیک دارند پس میتوان جهت کاهش نقایص نورولوژیک در این بیماران از داروهایی بهره برد که در بهبود نواقص نورولوژیک مفید باشند. از جمله اختلالاتی که ماهیتی نورولوژیک داشته و میتوان […]