گزارش سال 1396 شعبه کرمانشاه

مقدمه: انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن گفتار درمانی کرمانشاه در تاریخ 1396/6/13 انجام شد و آغاز به کار رسمی این شعبه از تاریخ 1396/7/19 با مجوز رسمی انجمن مرکزی، می باشد.   گزارش عملکرد این شعبه در پنج ماه پس از تاسیس به شرح زیر می…

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه کرمانشاه

تاریخ انتخابات 13 شهریور ماه 1396 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه کرمانشاه به شرح زیر  می باشد: آقای هیوا محمدی خانم مینا رضوانی خانم نسرین داردانی بازرس آقای عمار لطفی عضو علی البدل هیئت مدیره: خانم بهناز سلیمانی بازرس عل…