اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس شعبه خراسان انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 9 بهمن1394 اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس شعبه خراسان: رییس هیات مدیره آقای دکتر حمید طیرانی نیک نژاد دبیر آقای مجتبی پور زکی خزانه دار خانم لیلا اعزازی بازرس آقای مهدی خدادوست  …