اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه یزد انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تاریخ انتخابات 26 شهریورماه 1395 اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه یزد: رییس هیات مدیره آقای محمد رضا یوسفی دبیر خانم منصوره اخوان خزانه دار خانم طوبی درون پرور بازرس آقای سید حسین سعید نامه …