کارگاه ها و سمینارها

آغاز ثبت نام کارگاه “تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی”   انجمن علمی گفتاردرمانی برگزار می کند:کارگاه تحلیل ویژگی های صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان فارسی.زمان پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

کارگاه “ارزیابی و درمان اختلالات بلع و تغذیه در کودکان” با ۵ امتیاز بازآموزی، پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ در کرج برگزار می شود. مدرسین کارگاه فوق، خانم ها عطیه اشتری و گلاویژ کریمی جوان هستند.