اخبار داخلی

دانشکده علوم توانبخشی زاهدان اقدام به برگزاری کارگاه تشخیص اتیولوژیک اختلالات صدا با استروبوسکوپ در تاریخ پنج شنبه ۹ دی ۹۵ با ۵ امتیاز بازآموزی جهت رشته های گفتاردرمانی و پزشکان عمومی نموده است.