مجله عمومی

 بــرای افــراد دارای اتیســم کــه همیشــه کارهــای روتیــن (یکنواخــت ) را دوســت دارند و از تغییــر بیزارند،عــوض کــردن خانــه مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد اضطــراب و اســترس زیــاد در ایــن افــراد گــردد.

دکتر رفتن می تواند یک تجربه ی بسیار استرس آور برای کودکان اتیستیک و خانواده هایشان باشد.دراین کتابچه تلاش خواهیم کرد تا ضمن بیان دلایل این مشکل,راهکارهایی در جهت کاهش استرس این کودکان درموقعیت های درمانی یا بیمارستانی ارئه نماییم.

آیا مواجهه با مانیتور می تواند تأخیر گفتاری ایجاد کند؟ امروزه پیشرفت تکنولوژی و دسترسی آسان به وسایلی همچون تلویزیون، رایانه ، دی وی دی، گوشی های هوشمند، تبلت و بازی های ویدئویی باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای کودکان شده است. حین استفاده از این ابزارها، انرژی خیلی کمی مصرف می شود و استفاده […]