کارکردهای ارتباطی نوای گفتار

واکه ها و همخوان ها با هم به عنوان زنجیره های انتقال دهنده ی گفتار در نظر گرفته می شوند. ترکیب آن ها با هم هجاهایی را تشکیل می دهد که منجر به ایجاد پاره ی گفتارها می شوند. ویژگی هایی که بر روی زنجیره گفتار قرار می گیرند، به عنوان ویژگی های زبرز…

ارزیابی اتیسم

چک لیست اصلاح شده جهت ارزیابی اتیسم در کودکان، نسخه تجدید نظر شده (M-CHAT-R) که توسط جناب آقای مهدی قنادزاده کارشناس ارشد کودکان اتیسم از انگلستان ترجمه شده است.با تشکر از همکار گرامی، دانلود  چک لیست ارزیابی اتیسم از لینک زیر قابل دسترسی ا…

The Persian developmental sentence scoring as a clinical measure of morphosyntax in children

  The Persian developmental sentence scoring as a clinical measure of morphosyntax in children   Nahid Jalilevand, Mohammad Kamali, Yahya Modarresi, Yalda Kazemi دانلود مقاله از لینک زیر قابل دسترسی است mjiri-v30n1p980-en…
,

مجموعه خلاصه مقالات دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران

مجموعه خلاصه مقالات دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران articles2014