کمیته های دوره سوم انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

کمیته آموزش و ارزشیابی

مسئول کمیته: خانم زهرا آقارسولی

اعضای کمیته: خانم دکتر یلدا کاظمی، آقای دکتر اکبر داروئی، آقای دکتر هاشم فرهنگدوست، آقای دکتر هوشنگ دادگر، خانم سوسن غفاری، خانم مامک جولائی، آقای دکتر جلال بختیاری

کمیته پژوهش

مسئول کمیته: آقای دکتر جلال بختیاری

اعضای کمیته:

کمیته اخلاق و نظارت

مسئول کمیته: آقای علی قربانی

اعضای کمیته: خانم زهرا آقارسولی، آقای اتابک وثوقی، خانم دکتر ناهید جلیله وند، آقای دکتر جلال بختیاری، آقای دکتر احمد خاتون آبادی، آقای محسنی

کمیته فنی

مسئول کمیته: آقای اتابک وثوقی

اعضای کمیته: آقای علی قربانی، خانم زهرا آقارسولی، خانم دکتر یلدا کاظمی، آقای دکتر جلال بختیاری، آقای دکتر احمد خاتون آبادی، آقای سیاوش عطائی، آقای مهدی دهقان، آقای مهدی امیری

کمیته روابط عمومی

مسئول کمیته: آقای دکتر اکبر داروئی

اعضای کمیته: خانم دکتر یلدا کاظمی، آقای دکتر هوشنگ دادگر، آقای اتابک وثوقی، آقای دکتر عبدالرضا مزینی، آقای مصطفی قاسمی، خانم سعیده احمدی

کمیته مالی

مسئول کمیته: آقای دکتر جلال بختیاری

اعضای کمیته: آقای علی قربانی، آقای دکتر اکبر داروئی

کمیته دانشجوئی

مسئول کمیته: آقای دکتر هوشنگ دادگر

اعضای کمیته: آقای علی قربانی، خانم دکتر یلدا کاظمی، آقای دکتر اکبر داروئی، آقای دکتر جلال بختیاری، آقای دکتر مرتضی فرازی، آقای دکتر فرهاد ترابی نژاد، آقای مهدی دهقان