جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی و امور دانشجویی

دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

به نام خدا

اساسنامه انجمن علمی گفتاردرمانی ایران


فصل اول- کلیات
ماده۱-به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می شود انجمن علمی گفتاردرمانی بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد به اختصار “انجمن” نامیده می شود.
ماده۲- انجمن صرفا در زمینه های علمی
̨ تحقیقاتی̨ تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
ماده۳- انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس ه
یات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده۴- مرکز انجمن در شهر تهران آدرس: اوین بلوار دانشجو- خیابان کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود
̨ در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.
ماده۵- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده۶- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم- شرح وظایف و اهداف
ماده۷- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن
̨اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد.
۱-۷- ایجاد ارتباط علمی
̨ فنی̨ تحقیقاتی̨ آموزشی و تبادل نظر بین محققان̨ متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.
۲-۷-همکا
ری با وزارت بهداشت̨ درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امور آموزشی̨ پژوهشی̨ بهداشتی و درمانی
۳-۷- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزش
یابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی̨ موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
۴-۷-ارائه خدمات آموزشی
̨ علمی̨ فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه
۵-۷-ترغیب و تشویق دانشمندان
̨̨ پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی̨ پژوهشی و آموزشی̨ بهداشتی و درمانی
۶-۷-تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی
̨آموزشی
۷-۷-برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی
̨ آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۸-۷-فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه
بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان
۹-۷-مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
۱۰-۷-جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی
̨ پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور
۱۱-۷-تشکیل کمیته
های تخصصی در شاخه های مختلف گفتار و زبان با مشارکت سایر متخصصان مرتبط با رشته گفتاردرمانی

فصل سوم- عضویت
ماده۸- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:
۱-۸-عضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته گفتاردرمانی باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
۲-۸- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند:
دانشجویان گفتاردرمانی و دانش آموختگان رشته های توان بخشی (شنوایی شناسی
̨ کاردرمانی̨ فیزیوتراپی̨ ارتوپدی فنی و بینایی سنجی)̨ رشته های تخصصی پزشکی(مغز و اعصاب̨ گوش و حلق و بینی̨ روانپزشکی و متخصص پروتز)̨ روانشناسی( روانشناسی مشاوره̨ بالینی و کودکان استثنایی)̨ و کلیه افرادی که بنا به تشخیص هیات مدیره انجمن مرتبط با رشته گفتاردرمانی باشند.
۳-۸-عضویت افتخاری: شخصیت های ایر
انی و خارجی که مقام علمی̨ فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره۱- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته بر
گزیده شوند.
تبصره۲-اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.
ماده۹-هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین
می شود به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره۱-پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
تبصره۲-ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.
ماده۱۰-عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۱-۱۰-استعفای کتبی عضو
۲-۱۰-عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.
۳-۱۰-زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی و نظام های مرتبط با سایر رشته ها به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی یا سایر حرفه های مرتبط است.
تبصره۱-مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و سایر حرفه های مرتبط است.
تبصره۲-تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند ۷ ماده ۳ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون خواهد بود.

فصل چهارم-ارکان انجمن
ماده۱۱-انجمن دارای ارکان زیر است:
۱-۱۱-مجمع عمومی
۲-۱۱-هیات مدیره
۳-۱۱-بازرس
الف-مجمع عمومی
ماده۱۲-مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:
۱-۱۲-مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.
۲-۱۲-مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه و انحلال انجمن پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می گردد.
۳-۱۲-اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.
تبصره۱-جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می یابد و در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود.
تبصره۲-چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیاید به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده۱۳-وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
۱-۱۳-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن
۲-۱۳-اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت
۳-۱۳-انتخاب و یا عزل هیات مدیره
۴-۱۳-انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل
۵-۱۳-تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره
۶-۱۳-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن
تبصره-در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.
ب—هیات مدیره
ماده ۱۴- اعضای هیات مدیره مرکب از ۷ نفر است و ۲ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند.اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۳ سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن با درجه کارشناسی ارشد و بالاتر گفتاردرمانی که حداقل دارای سه سال سابقه کاربالینی و یا آموزشی باشند انتخاب خواهند شد و عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

تبصره۱- حداکثر دو نفر از اعضای هیئت مدیره می توانند به شرط کسب رای، از کارشناسان گفتار درمانی عضو انجمن باشند که دستکم ۵ سال سابقه کار بالینی یا آموزشی داشته باشند.

تبصره ۲-افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تایید نهایی کمیسیون خواهد بود.
تبصره۳-جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.

ماده۱۵-هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس̨ یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید. در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.
تبصره۱-رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.
تبصره۲-رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره۳-کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.
تبصره۴-چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره۵-در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده۱۶-هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.
تبصره-هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون̨ مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده۱۷-وظایف و اختیارات هیات مدیره
۱-۱۷-دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
۲-۱۷-اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
۳-۱۷-تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی
های علمی̨ فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۴-۱۷-تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی
۵-۱۷-تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
۶-۱۷-تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
۷-۱۷-قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

۸-۱۷-پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی
۹-۱۷-اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
۱۰-۱۷-تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت برآنها
۱۱-۱۷-انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
۱۲-۱۷-اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر
۱۳-۱۷-اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۱۴-۱۷-پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده
ج-بازرس
ماده۱۸-انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر ۳ سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد
ماده۱۹-وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱-۱۹-بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
۲-۱۹-بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی
۳-۱۹-گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
۴-۱۹-دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری
ماده۲۰-شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده۲۱-در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم-منابع مالی انجمن
ماده۲۲-منابع مالی انجمن عبارت است از:
۱-۲۲-حق عضویت اعضا
۲-۲۲-از محل هدایا و کمک ها
۳-۲۲-درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی
̨ پژوهشی و فنی و انتشاراتی
۴-۲۲-حمایت های مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فصل ششم-موارد انحلال انجمن
ماده۲۳-در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضای پیوسته مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.
ماده
۲۴- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تسویه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده۲۵-هیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.
تبصره-باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.
این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۵ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۲۷/۴/۸۸ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.
هیات موسس: خانم ها آقا رسولی
̨ دکتر تهرانی̨ مهری̨ سلیمانی̨ شیرازی و آقایان قربانی و خاتون آبادی

ماده ۱۴ و تبصره ۱ آن در مجمع عمومی فوق العاده انجمن در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ مورد بازنگری و تغییر به شکل مندرج در این اساسنامه قرار گرفت و با اکثریت مطلق تصویب شد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *