نوشته‌ها

راهنمای تغییر منزل برای خانواده های دارای کودک اتیسم

 بــرای افــراد دارای اتیســم کــه همیشــه کارهــای روتیــن (یکنواخــت ) را دوســت دارند و از تغییــر بیزارند،عــوض کــردن خانــه مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد اضطــراب و اســترس زیــاد در ایــن افــراد گــردد.در ایــن جا مــا قصــد داریــم برخ…