نوشته‌ها

گزارش سال 1396 شعبه کرمانشاه

مقدمه: انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن گفتار درمانی کرمانشاه در تاریخ 1396/6/13 انجام شد و آغاز به کار رسمی این شعبه از تاریخ 1396/7/19 با مجوز رسمی انجمن مرکزی، می باشد.   گزارش عملکرد این شعبه در پنج ماه پس از تاسیس به شرح زیر می…