نوشته‌ها

کارکردهای ارتباطی نوای گفتار

واکه ها و همخوان ها با هم به عنوان زنجیره های انتقال دهنده ی گفتار در نظر گرفته می شوند. ترکیب آن ها با هم هجاهایی را تشکیل می دهد که منجر به ایجاد پاره ی گفتارها می شوند. ویژگی هایی که بر روی زنجیره گفتار قرار می گیرند، به عنوان ویژگی های زبرز…