نوشته‌ها

ارزیابی اتیسم

چک لیست اصلاح شده جهت ارزیابی اتیسم در کودکان، نسخه تجدید نظر شده (M-CHAT-R) که توسط جناب آقای مهدی قنادزاده کارشناس ارشد کودکان اتیسم از انگلستان ترجمه شده است.با تشکر از همکار گرامی، دانلود  چک لیست ارزیابی اتیسم از لینک زیر قابل دسترسی ا…