نوشته‌ها

راهنمای تغییر منزل برای خانواده های دارای کودک اتیسم

 بــرای افــراد دارای اتیســم کــه همیشــه کارهــای روتیــن (یکنواخــت ) را دوســت دارند و از تغییــر بیزارند،عــوض کــردن خانــه مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد اضطــراب و اســترس زیــاد در ایــن افــراد گــردد.در ایــن جا مــا قصــد داریــم برخ…

راهنماي والدين كودكان اتيستيك جهت بردن كودك به مطب پزشك

دکتر رفتن می تواند یک تجربه ی بسیار استرس آور برای کودکان اتیستیک و خانواده هایشان باشد.دراین کتابچه تلاش خواهیم کرد تا ضمن بیان دلایل این مشکل,راهکارهایی در جهت کاهش استرس این کودکان درموقعیت های درمانی یا بیمارستانی ارئه نماییم. راهنماي وا…